Sklep kidstory.eu używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na to, aby pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego urządzenia zmień właściwości przeglądarki internetowej.

close


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KIDSSTORY.EU
WAŻNY OD 25.12.2014r.

 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kidsstor.eu

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.kidsstory.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kidsstory Kinga Różalska-Sieg a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.kidsstory.eu.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.kidsstory.eu, prowadzony jest przez firmę Kidsstory Kinga Różalska-Sieg, z siedzibą ul. Dzierzążenko 24A, 77-400 Złotów, tel. kom. (+48) 500431041 lub (+48) 602468361, NIP 767-155-86-90, REGON 301621918.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer z włączoną obsługą Java, lub inna w aktualnej wersji.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kidsstory Kinga Różalska-Sieg zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kidsstory.eu.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Kidsstory Kinga Różalska-Sieg może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kidsstory Kinga Różalska-Sieg za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kidsstory Kinga Różalska-Sieg.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kidsstory Kinga Różalska-Sieg.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Kidsstory Kinga Różalska-Sieg,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.kidsstory.eu i dokonać wyboru:
a) zamawianych produktów oraz ich ilości;
b) sposób płatności;
c) sposób dostawy wraz z adresem dostawy;
d) danych niezbędnych do wysyłki towaru i wystawienia faktury (w przypadku braku danych do faktury, faktura wystawiana jest na dane z wysyłki).
Następnie należy podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kidsstory Kinga Różalska-Sieg Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr. [numer zamówienia] w sklepie kidsstory.eu”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10 Wszystkie podane ceny i terminy realizacji są informacjami aktualnymi i mają charakter wiążący.

V. Dostawa i wysyłka
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską
Istnieje możliwość obioru osobistego zamówionego Towaru tylko w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00, w sobotę od godziny 9:00 do godziny 12:00, po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.

Koszty dostawy określone są na stronie sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3 Koszt dostawy ponosi kupujący chyba że informacja na stronie wskazuję na daromową dostawę.

5.4 Towar wysyłany firmami kurierskimi: dostawa w dni robocze od godz 8:00 do godz 16:00 bez wpływu na godzinę dostawy przy przesyłkach gabarytowych


5.5 Termin realizacji dostawy za pośrednictwem firm kurierskich wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania towaru przez sklep.

5.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu .

5.7 W przypadku dostępności produktu i wpłaty do godziny 10:00 wysyłka następuję tego samego dnia.

5.8 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia Klientowi, który wskazał niedokładny bądź błędny adres dostawy

5.9 Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy jej waga nie przekracza 30 kg. W przypadku cięższych przesyłek np. palet, paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku, wanny i kabiny przesyłki gabarytowe wysyłane są jako przesyłki 50 kg

5.10 W przypadku przekierowania przesyłki już wysłanej, wymagana jest dopłata 100% wartości przesyłki.

5.11 Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia „płatność za pobraniem” w stosunku do Klienta, który nie odbierze wcześniej zrealizowanego zamówienia przez sklep www.kidsstory.eu „płatnych za pobraniem”.

5.12 Firmy kurierskie którymi są dostarczane zamówione towary dają możliwość klientowi sprawdzenia przesyłki przy odbiorze dlatego w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń mechanicznych należy przy odbiorze sporządzić z kurierem protokół niezgodności wraz z wpisaną datą odbioru. W przypadku sporządzenia protokołu prosimy o niezwłoczny kontakt. Protokół może być pomocny przy rozpatrywaniu reklamacji.

5.13 W przypadku otrzymania wpłaty do godziny 10:00 towar dostępny na magazynie sklepu wysyłany jest tego samego dnia. Jeżeli wpłata wpłynie po godzinie 10:00 to towar dostępny na magazynie sklepu wysyłany jest następnego dnia roboczego.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar Faktury VAT lub przesłanie jej listem.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem tradycyjnym
b) „za pobraniem” czyli gotówką kurierowy przy odbiorze towaru,
c) płatnością w systemie PayU, PayPal.pl,
d) zapłata kartą płatniczą takich operatorów jak Visa, MasteCard, Discover, American Express za pośrednictwem systemu PayPal.pl lub PayU. Karta kredytowa zostaje obciążona po złożeniu zamówienia na sklepie internetowym,

6.3 Odbierając osobiście zamówiony towar w sklepie możecie Państwo zapłacić gotówką.

6.4 W przypadku niedostępności produktu może być wymagana wpłata zaliczki w celu realizacji zamówienia. 

6.5 Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

6.6 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania realizacji zamówienia w przypadku nie zapłaty należności przez Klienta w przeciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, lub braku potwierdzenia zamówienia w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.

6.7 W przypadku płatności za pobraniem zgodnie z regulaminem firm kurierskich należy odebrać towar od kuriera, uiścić opłatę pobraniową, pokwitować odbiór i po tym można sprawdzić towar i w przypadku niezgodności spisać protokół reklamacyjny.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie danej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie danej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres Kidsstory Kinga Różalska-Siegi, Dzierzążenko 24A, 77-400Złotów , adres e-mail kidsstory@kidsstory.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sklep nie przyjmuję zwrotów wysyłanych za pobraniem lub uszkodzonych.

Stan zwracanego towaru
Zgodnie z ustawą konsumenta: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Kidsstory Kinga Różalska-Sieg, Dzierzążenko 24A, 77-400 Złotów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest dla towarów o wadze do 30 kg maksymalnie do 200,00 zł, a dla towarów o wadze ponad 30 kg maksymalnie do 800,00 zł. 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5. zamówienia na działalność gospodarczą ( faktury na firmę ).

VIII. Towary
8.1Towar  powinno obejrzeć przed zakupem na żywo, ponieważ kolory i odcienie mogą różnić się od prezentowanych na stronach sklepu.

8.2 W przypadku chwilowej niedostępności towaru z przyczyn niezależnych od sklepu www.kidsstory.eu- sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej.

8.3 W przypadku braku instrukcji montażu - przed montażem należy zgłosić fakt brakującej instrukcji ponieważ montaż powinien odbyć się zgodnie z instrukcją która w każdym przypadku dołączana jest do produktu.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
9.1. Kidsstory Kinga Różalska-Sieg jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adreskidsstory@kisstory.eu . Kidsstory Kinga Różalska-Sieg zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Kidsstory Kinga Różalska-Sieg nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9.4 Okres i warunki Gwarancji opisane są w „gwarancji” przy zakupie produktu.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. Kidsstory Kinga Różalska-Sieg podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kidsstory Kinga Różalska-Sieg o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Kidsstory Kinga Różalska-Sieg, Dzierzążenko 24A, 77-400 Złotów, mailowo pod adres biuro@kidsstory.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Kidsstory Kinga Różalska-Sieg zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kidsstory Kinga Różalska-Sieg a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kidsstory Kinga Różalska-Sieg a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kidsstory Kinga Różalska-Sieg.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4 Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego kidsstory.eu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

11.5 Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd. Przed zakupem radzimy zobaczyć towar na żywo.

11.6 Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Regulamin obowiązujący  25.12.2014r.